��������� �� �������   � ����������   � ������ ����� �� ������� ������

� Copyright - Karim A. Khaidarov, December 30, 2003.

������� ����������

������� ������ ���� ������ ��������� ��������

����������� - ������ ������ ��, ��� ������ ���,
� ������ ���, ��� �� ����� �����.

�. ����-�������

�������� �� ���� [1] ������� �� ��������� ����� - ������ ���������������, ���������������� � ������� �����, ���������� �������� �������� - ��������� ���� �������, ���� ���������, ������������ �� ���������, � ���� �� ������ ������������� � ��� ����������� ������� ������� ������ [2-5], �������������� ��� � ���� ���������������� ����� - ��������������� � ��������, ���������� ��������� ������� ������������� ���������� ����� � ���������� �� ������� ���� �������� ����� ������, ����������� ��������� ����������� �������� ������ �� �������� ��������, � �� ������� ���������, ����������� ������������ ������������ ������� �����.

��������� �����

�������� ����������� ������� ������ ����� [2-5], �� ������������ ����� �����, ��������� �� ��������� � ������. ���� ������������ ����� ����������� �����������, ������� ����������� �������, ������� ����� ����� ��� �������� ��������: ���� � ��������� �������� �����. ���� ����� ������, ��������� ������� � [2] ������

ra = 1.6156�10 -35 [m]

����������� �����, ���������� � ������������� ��� � ������������ ����, ������������ ����� ������� ��������������� ����� � �����. ��������� ������� �������� ���������� �� ��������� ����� �����, ��������� ���� ����� ������� ������. ��� ����������� ����� [2], ���� ��������� ��� ��������� ����� �������� ����������, ������� �������� �������� �����. � ������� �������� ����������� ����� � ������ ���������� 2.7�1063 ������, � ��� ������ ��������� � �������� ���������. ������ ������� ����������� �����, ��� ��� ���� �������� ����� ����� ���� ���� � ������� ��������. ���������� �������� ����� � �������� ����� [4]

�������� ��������� �����. �������� �������� ����� �� ����������� ��������

���.1. �������� ��������� �����. �������� �������� ����� �� ����������� ��������. [J. C. Maxwell, 1861]

Nkg = 5.01 �1070 [vac/kg]

� ������ ����� ��� ��������� ������� �� �������� ��������������� ���������� � ������ ��� �� ����� ��������. ��� ��������� ��� ����������, ���������� ������� �������� ��������, ���������� �������������� �����, �� ���� ���������� ������ ������� �������.

�������� ���� �������� �������� ���������������, �������� ������� ����� ��. ��������� (���.1).

� �������� �������� ������ ������� �� ����� ���������� � �������� �������������, �� ���� �������� � ���� ���� ������ �� ���������� ��������

ρ = Nam ra /RdNkg = 8.1�1011 [kg/m3],

(1)

��� Nam � ���������� ������ � ���������� �����,
        Rd = 2.25�10-14 [m] � ������ ������.

������ ������� ����� ������ �����: ����� �������� �� �������� ������� ��� ������������ ��������� ���, �� ���� �� ��������� ��������� �����, ������� ������������ ���������� � [3] ������� ������ ����� G � ��� ������������ ���������� ρ

� = √(G/ρc) = 2.997926�10 8 [m/s],

(2)

��� �������� ����������� ����� �������� �����, ������� ���������� ��� ���� ����������� ���� �������� �������� ����� � ��������� ������.

�������� �������� �����

�������������� �������� � ����� ������������ ������� ������. ��� �������� ����� ��� �������� ��������������� � �������������� ���� ����� ������ ������, �������� �������� �������� ������-������� � ���������� ������������:

��� ���� ��������� ����������� ������ ���������� ������� �������������� ���������, � ������� �� ���������� � �������� ���� ����������. ��� ������������ ������� �������� �� ������������� �������� ����������. ������ �� ��� ������ ������������ ��� �������������� ������, �������������� �������� �������-������ � �����, ���� � ������ ��������������� �����.

�������������� ��������� �����. ������� �����

���������������� ���� ��������� � ��������� ������������� ������. ��� �������� �������� �������� ����������� � ��� ���. ����� �� �������������� ������.

�� ������ ������ ���������� �������� ��������� �����, ���������� � [5], � ����������� �����, ����� ���������� ����������� �������� � �����. ��� �����, ������, ��� ��� ������� ����� ���� ������� ������� ������, ����� �������� ��� ������������ �������� � �����

pe = kT /Va = 2.1265�10 81 [kg / ms2],

(3)

��� k � ���������� ��������� ( ����������� ����������� [J/nit] [oK] ),
      T � ����������� ����� (������� ����������� ��������) 2.723 [oK],
      Va = 4πra3/3 = 1.76793�10-104 [m3] ����� �����, ra������ �����.

���������� �������� � �������� ����������� �������� ����� ������ ��������, ���� �������� ����, ����������� � �����. ����� ��������� ��������� �������� � ����� , ��������� ��������� �������� �����, ������ �� ����� ������������� ��������������� ����, ������������ ����������� ����� ����� � ��������� ����������. ��� � ���� ����������.

�� ����� ����� ������� �����, ��� ����� ��-���� �������� ����������. ������������� ������ ������������� ������ K ��� ��� �� ����� �������������. ���������� ����� ���. ��� ����� ������� ������, ��������� ����� ����� ��� ������������ ��������. ������� ��� �� ��������� ���������, � ������, �� ������� ������������ �������� � ������ ���� ����� Eo, ���������� ������� ����� [2].

����������� �������� ������ ���������� (3)

pd = kT /Vd = 7.85317�1017 [kg / ms2],

(4)

������ ����������� ������

kp = (Vo � V) / V = (pd � Eo) / Eo = 0.03354,

(5)

��� Vo - ����� ���������� �����, V - ����� ������� �����.

������ �������� ������������� ��������� �������� �������� ���� ���������� ������ [8], ��������������� ���������� ������ [9-11], ���������� ������������� ��������������� ���� �������� �������������� ������� ��� � �� ���������.
�� (5) ����� ����� ������ ������������� ������, (����������� �������� ���������)

K = pe / kp = 6.34�1082 [kg / ms2],

(6)

�������� �� ��, ��� �������� �������� ����� � ����������� ������ ������� ���������� ��������� ��������������� ��������� ���� � �����, � �������������� ����� ������ ������������ ���������� (��������) ��������, ������� ������������ ��������� �������� ����� �������

p = √(K/ρl) = 2.1626�10 24 [m/s],

(7)

�������� (7) ���� �������� �������� ��������������� ���������� � �������������� �����. ��� �������� ��������� ������������ ������������ ��������� � ������ ����������, ������� ��������� � ������ � ���������� �������� ��������� �������������� ��������������� ��������������. ��� ��������� ������ ������ �������� ��������������� ����������, ������� ����� ������� ���� ������, 1825 [12] � 1017 [m/s], ������ �.�. �����������, 1985 [13] -3�1017, ������ ������ ���� ��� ��������� - 1019 [m/s] [14].

�������, ��� �������� ������������ �������� ��������������� ����� ���������� �� 0.5 ��������� ����, ��� ��� ������ ���������� ������

μ = 0.5 - Δμ = 0.5 - El /6K = 0.5 - 1.0�10 -33,

(8)

� �� �� ����� ������������ �� ������� ������������� �������������� ������ �� ���� ��������� ����� ������. �������������� ������������ �� ��������� �������������� �������� ����� [St. Marinov, M.D.Torr � P.Kolen � ��.], ��������� �������-������� ������������ �������������� ���� ��������� ��������� ����� [15, 16] ��������, ��� ���������� �� �������� �������� ���, ���������������� (��������������) �������� �������� ������ ����� ���� ��� � ������, ��� � ���������������� ���������. ��������� ������� �������� ������������ ���� ���������� ����� �� ��������� 390 �30 [km/s].

������� ������

����������� �������� ��������: ����� �� ��������� ���������� ����� � �����, ������� ������������� �������� ������ � ������� ��������?
��� ����� ���� ���������� �� ��������. �����������, ��� �������� ������� �������� ���� ���� �������� ������ � ��������������� ��������� [17,18]. ������������ �������� ������� ����� ��������, ��� ��� ����� ����� ������������� �����, ��� ���������� ������� � �������, ��� � ������, ������� ������ ����� ������������, �������������� � ����������� �����, ������ ������. ��� ����� ������������ � ���������� ��� �������� � �����, ������� �������� �� �������� �������� �������������. ��������� ��������� ������� �������� � ��������� ������������������ ��������� ����������, �� ���� ��������� �������������� ������������� ��������. ������� ������� ���������� ���������� �����.

��� ��� ���������, ����� �����,
��� ����� ������ ��������,
��� ��� �������, ���� ������,
�� ��� ����� ��������...

��������� ���������

���������� ���������� ���������

��-��������, ������ �������, ������� ��������� ������� ������ � ��� ���������� ������� �������� �. �. ������� [19]. �� �������� �������� � ������ ��������������� �� ����� ����� ��������� � ������� ������ �� ����� � �� �������� ���������, ����������� �� �������������� �� ������� �� ��������. ���������� ���� ������������� ���� ����� �������������, ��� ��� ������� ��������� ����������� �� �������� �������������� ����. ������� ������� ��������� ������ ������������ ������������������� ������� ��������� ��� ���������� ��������� ���� � �������������� ������ - ������� ������� (��. ���.2).

������������������� �������� ��������

���.2. ������������������� �������� ��������

( 1 � ��������������� ������������ �������, 2 � ���������� ������, 3 � ���������� ����������� �������, 4 � ��������� ����������� ������� 5 � ����� ������ �� ����������������� ����, 6 � ���������� ������������ �������, 7 � ���������� ���-�������, 8 - ���������)

���� ������������������ ����������� � ���������� �������, ������������ �� ��������� �����������������. ��������� ����� �������� �������������, ����� ������������ �� ������� ����� (�������) � ������� � ���, ��� �������� � ��������� �������������� � ���������� ������� �������. ����� ���� ��� ��������� ����������� ���������� ����������� ��������� ��������� ����������� �������, ������ ����������� ���������� ��������� (����� � �������� ���������). ������� ��������� � �����, ���������� �� �� ����������� ����� � ������ ���������������� �����. ��� �������� ��������� � ���������� ����������������� ������� ���������� � �������������� ����������� � ��������� ����� ���� ������� ���������� �����.

����������������� ��������� ������� �������

������� ����������������� ��������� ������� ������� ���� ����������� ������ ���������� ������� ����������������� � �������� ����������� [20]. ��� ��� ��������� ����������� � �������������� ����������������� ����������� ��������������� ������ (��. ���. 3).

����������� ����������� � ��� ����������

���.3. ����������� ����������� � ��� ����������

(1 � ���������� �������������, 2 � �������-������, 3- ������� �������, 4 � �����������, 5 - ��������, 6 � ����� ��-������, 7 � ��������������� ������, 8 � ������� �����, 9 - ������� ����������� ������, 10 - ���������(?), 11 - ������� ����������� ������)

��� ������� ���������� � ������������� ������������� ���� �� ����������� ������������ �������, ���������������� ��� �������� �����, ������� ���������� �� ���� �������� �� ��������

��� me � ����� ����������� ���������,
      V � �������� ���������,
      � - ���������� �������� � �����.

�� ������� ����� ����� ��������� ��� ����� ���������� ������������ ������� ���������, ������������ � ����� ��-������

��� ���������� ��������������� ������, ������� ����� �������� �� ������� ����� �������� �������������, ��������, � ������� �� ��� ����� ��-������, ��������� � ����� ������, ����� ����� ��������. ����� ��-������ �� ����� ���������� � �������������� � ���������� �� ���� � ���� �������� ������.

����������� �� ��������� � ���������������� ��������, ������� ������ ���������������� �������� ����������� ������ ����� �������� ����� ����������������.

�� ������� 2 �������� ���������� � ����� ����������, � ���� ������� ��������� �������� �������, ������������ ������� ��������� ������. ��� ������� �� ���� �������� 3, ����������� �� ������ ������ ������� � ������� ������������ �� ����� ����������� � ������������ 4. ��� ������� ����� ���� ��� ���������������� ����������������, ��� � ������ ������������ ���������. ��� ����������� �������� �� ���������� 30 ������ �� ������ �������� �� ������ ������������ �������, �������� ���������� �� �������. �� ������� 0 �� ������ ������� ������� �������� �� ���������� ������, ������� �������� �� ����� �������� ����������� �������� �����, �� ������� 10 ���������� �������� �� ������� ������ �� �������� �������, � �� ������� 100 ���������� � ������ �� ���������� �������, ������������������ �� ��������� �����.

���� ����������� � �������� ��������� ��������

��������� ����������������� ���������, ���� ���� ��� �� ���������� ����������, � ���� ���������� ������, �������� ���������� ���������� ����������� ���������� ��������. �� �������� �������, ������� �������� ������ ������ ������������� �������� ��������������, ��������� ��������� ����������� ������������ ��������� �� ����� �������� [21]. ����������� �������������� ������� � ���������� ������� �������������� ������ ���������� ���������������� ������, ����������� ������. ��� ���������� ������� 5 MV, �� ������� ����������� ������� ����� ����� ���������, ����������� �������������� ������������� ������� � ������������ ������� �������� ����� ����� 90% ��� ������� ������� �������� ���� (�������� ������ �����).

������

����������������� �������������� �������� �� ������� ������� ���������������� �������� ������� � [1]. ������������� ������� ������ ����� � ��������������� �������������� � ��� [2] ��������� ������� ���� �� ������� ������� [3] � ��������� ������������ �� ��� ��� ������� �������������� �������� [4]. �������������� ������������� ����� �������� ������� � ������ [5] ������� ������ ����� �� ����������� ���������� ������������� � ������ �����.

��������� �������� ��������������� ���������� � ��������� ������ ������ ������ � ������������� ������� ������������ ���� � �������� ���������� �������� �������� ��������������� ��������������. ������������ ���������� ������� ������ ����� ��������� ��������� ������������ �������� � ����������, ���������� ����������� �������� ����� ���������� ���������� � ����������� ����������� ������������ �����������������, ��������� �������� �����������.

������

 1. �������� �.�. ������ ���������. - �������, 2003.
 2. �������� �.�. ������������� ����. - �������, 2003.
 3. �������� �.�. ���� �����������. - �������, 2003.
 4. �������� �.�. ������� �����. - �������, 2003.
 5. �������� �.�. ������������� �����. - ������, 2003.
 6. ������ �. ������ �������� ������ � ������������� ������. - �., 1977.
 7. ��������� �.�. ������ ������� ����������� � ��������� ������� ���������. � �., 1974.
 8. �������� �.�. �������� � ������ ��������. �.-�.: ����, 1948. 291�.
 9. ����� ��. ������������ �������� ���������. - �.: ��, 1963. 535�.
 10. �������� �.�., �������� �.�. ���������� �������� ��������������� ��������. - �����������: �����, 1982. 259�.
 11. �������� �.�., ��������� �.�. ����� ������ � ������������� ��������������� ���������� ������ �������� ��������� � ������ // �����������. ����. �. 1999. �. 41. �6. �.1-24.
 12. Laplace P., Mechanique Celeste, volumes published from 1799-1825, English translation reprinted by Chelsea Publ., New York (1966).
 13. ���������� �.�. ������� ������ ����������� ������� // ���, 1985, �.282, � 1, �. 83-88.
 14. Van Flandern T. The Speed of Gravity--What the Experiments Say, Physics Letters A, 250 (1998) 1-11.
 15. Smoot G.F. e.a. Phys.Rev.Lett., 39, 14 (1977) 898.
 16. Fixsen D.L. e.a. Phys.Rev.Lett., 50, 8 (1983) 620.
 17. ������� �. �. ������ �������� ����. � �., �����, 1976
 18. ������� �. ��������� ������ ������� ���. � �., �����, 1967.
 19. ������� �.�. ���������� ������� ����������� ����������. - 1985.
 20. Podkletnov E., Modanese G., Impulse Gravity Generator Based on Charged YBa_2Cu_3O_{7-y} Superconductor with Composite Crystal Structure. � 2001.
 21. ������� �.�., ����� �.�. ����������� ����������������� ���������. � �., ������, 1975.

����� ��������
�������, 29 ������� 2003 �.
���� ������������������� ����������: 30 ������� 2003 �.

home ��������� ���� ��������������� � ������� PDF ��������� ���� ������ � ������� Windows Word-97

��������� �� �������   � ����������   � ������ ����� �� ������� ������